หน่วยงาน

 • งานบริการผู้ป่วยนอก (OPD)
 • งานบริการผู้ป่วยใน (IPD)
 • งานบริการศูนย์สุขภาพชุมชนนาเกลือ (PCU)
 • งานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (Inpatient care)
 • งานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (Ambulatory care)
 • งานคุ้มครองผู้บริโภค
 • งานคลังยาและเวชภัณฑ์
 • งานผลิตยาทั่วไป
 • งานผลิตยาปราศจากเชื้อ
 • งานเภสัชสนเทศ (DIS)
 • งานติดตามความคลาดเคลื่อนทางยา (ME)
 • งานติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR)
Advertisements