บุคลากร

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

 • ภญ.สุกัญญา สวัสดิ์พานิช, BPharm (KKU), MPA (NIDA)

งานคลังยาและเวชภัณฑ์

 • ภก.ปรัชญา พัชรวรกุลชัย, BPharm (NU)
 • ภญ.ปรางค์วลัย จันทรกรานต์, PharmD (WU)

งานคุ้มครองผู้บริโภค

 • ภก.มนตรี เหล่าดี, BPharm (CMU)
 • ภก.ณฐพล เจริญวรชัย, BPharm (SU)
 • ภญ.รินพัท ชมจันทร์,BPharm (SU)

งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

 • ภญ.พรรณเพ็ญ วัจนเจริญ, BPharm (KKU)
 • ภญ.พชรอร วรรณภีระ, PharmD (CMU)
 • ภญ.ชนิกา ชูพันธ์, BPharm (PSU) – [ลาศึกษาต่อ 2559 – 2561]
 • ภญ.กุลธิดา พลเยี่ยม, PharmD (CMU)
 • ภญ.แสงระวี  สัจจาศิริ, PharmD (CU)
 • ภญ.กุลนิภา กฤตยานวัช, PharmD (MSU)
 • ภญ.ทิพานัน ทิพย์รักษา, PharmD (MSU)

งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

 • ภญ.รวิวรรณ เชาวน์ชะตา, BPharm (CU), MPharm (NU)
 • ภญ.ดิรดา เทพเสนา, PharmD (UP)
 • ภญ.วราภรณ์ ภูราศรี, PharmD (MSU)
 • ภญ.พิชญฎา ราชวัฒน์, PharmD (SU)
 • ภญ.พูนพรรณ พระรัตภูมี, PharmD (MSU)
 • ภญ.สินีนาถ เหมบุตร, PharmD (HCU)

งานบริบาลเภสัชกรรมและงานผลิต

 • ภก.รชานนท์ หิรัญวงษ์, PharmD (NU), LL.B. (STOU)
 • ภญ.ธนาภรณ์ จันทรังษี, PharmD (CMU)
 • ภญ.พุทธิมน หอวัฒนพันธ์, PharmD (CMU)
 • ภญ.รัชนันท์ อุรุเอกโอฬาร, PharmD (MSU)
 • ภญ.ขวัญธิตา เลี้ยงเจริญ, PharmD (CU)
 • ภญ.ภัทธวรรณ โตใหญ่, PharmD (NU)

 

Advertisements