ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการให้ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง


ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการให้ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง

  • งานประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558(Poster Presentation)
  • งานมหกรรมคุณภาพและฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี 2558 และ R2R ภาคตะวันออก (Oral Presentation)

ภก.รชานนท์ หิรัญวงษ์

Advertisements

การประเมินการสั่งใช้ยา Ertapenem ณ โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี

การประเมินการสั่งใช้ยา Ertapenem ณ โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

งานประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557

ภญ.พชรอร วรรณภีระ, ภญ.ฤทัยรัตน์ ศรีขวัญ

ประสานรอยต่อ เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางยา ด้วยกระบวนการ Reconcile

ประสานรอยต่อ เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางยา ด้วยกระบวนการ Reconcile 

งานประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557

ภญ.สุพัตรา แก้วมา, ภญ.ธนาภรณ์ จันทรังษี

ผลลัพธ์ต่อการควบคุมโรคหืดหลังจากได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม (Poster Presentation)

ผลลัพธ์ต่อการควบคุมโรคหืดหลังจากได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม (Poster Presentation) 

งานประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2556

ภญ.ชนิกา ชูพันธ์, ภก.รชานนท์ หิรัญวงษ์

ผลลัพธ์ทางคลินิกจากการปรึกษาแพทย์โดยเภสัชกรเพื่อปรับชนาดยาทีโนโฟเวียร์(Tenofovir)ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตลดลง (Clinical outcome in Adjusted renal dosing of Tenofovir by pharmacist consultation role )

ผลลัพธ์ทางคลินิกจากการปรึกษาแพทย์โดยเภสัชกรเพื่อปรับชนาดยาทีโนโฟเวีย ร์(Tenofovir)ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตลดลง (Clinical outcome in Adjusted renal dosing of Tenofovir by pharmacist consultation role ) 

งานประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2556

ภก.ทรงกลด ธรรมเดช, ภญ.รวิวรรณ เชาวน์ชะตา