Academic

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการให้ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง


ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการให้ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง

  • งานประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558(Poster Presentation)
  • งานมหกรรมคุณภาพและฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี 2558 และ R2R ภาคตะวันออก (Oral Presentation)

ภก.รชานนท์ หิรัญวงษ์