Knowledge

Home

Advertisements
DISQA

DIS – QA: การนำยาติดตัวไปประเทศสวีเดน

คำถาม

ผู้ป่วย HIV ต้องการนำยาต้านไวรัสจำนวน 90 เม็ด ติดตัวไปประเทศสวีเดน อยากทราบว่าสามารถนำเข้าประเทศสวีเดนได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องใช้เอกสารอะไรประกอบการนำเข้าอย่างถูกต้องบ้าง

คำตอบ

จำนวนยาที่สามารถผ่านศุลกากรสวีเดนได้นั้น ในรายที่ต้องการอาศัยในสวีเดนมากกว่า 3 เดือน สามารถทำเรื่องขออนุญาตการนำยารักษาโรคประจาตัวมาใช้โดยวิธีการคือ ขอใบรับรองจาก Sweden’s Medical Products Agency (MPA / Läkemedelsverket) โดยการเขียนอีเมลส่งไปยัง registrator@mpa.se. ซึ่งจะต้องมีเอกสารรับรองจากแพทย์ยื่นยันและระบุระยะเวลาที่จะอยู่ในสวีเดน และระบุรายการยาของผู้ป่วย (รูปแบบยา ขนาดยา ความแรง) นอกจากนั้นในอีเมลต้องระบุชื่อ วันเดือนปีเกิด วันที่ถึง/วันที่ออกจากสวีเดน โดยอีเมลควรส่งอย่างน้อยสามสัปดาห์ก่อนที่จะเดินทางไปสวีเดน
เมื่อถึงสวีเดนการจะนายาผ่านศุลกากรสวีเดน ควรพกเอกสารได้แก่

  1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุข้อมูลโรคประจาตัว
  2. รายการข้อมูลยาที่จะนำเข้าสวีเดน โดยระบุรูปแบบ ขนาดยา ความแรง ซึ่งควรจะรับรองโดยแพทย์ที่รักษา
  3. หลักฐานการซื้อยาตามกฎหมาย (Proof of legal purchase of the medication)
  4. ยาที่นำมาต้องอยู่ในภาชนะบรรจุเดิม

เอกสารอ้างอิง :

  1. DIS STOCKHOLM [Online]. Taking Medication to Sweden. 2017 [cited 2017 Aug 16]; Available from: URL:https://disabroad.org

หัวข้อสืบค้น (keywords) : Taking Medication to Sweden, Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

DISQA

DIS – QA: การลดขนาดอินสุลินเมื่อวิ่งมินิมาราธอน

คำถาม

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เคยฉีด Novomix 14-0-10 ก่อนอาหาร อยากทราบว่าจะต้องการปรับขนาดยาอินซูลินอย่างไร เมื่อวิ่งระยะ mini  marathon เพื่อไม่ให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำขณะวิ่ง

คำตอบ

ข้อมูลจากนิตยสาร Running มีการรายงานระยะเวลาในการวิ่งมินิมาราธอนของนักวิ่งระดับต่างๆ ซึ่งในระดับเริ่มวิ่ง (ระยะทางวิ่ง 25 – 40 กม. ต่ออาทิตย์, ความบ่อยในการวิ่ง อาทิตย์ละ 5 – 6 วัน, วันวิ่งยาว ครั้งละ 5 -20 กม. ทุกๆ 2- 3 อาทิตย์, ซ้อมวิ่งเร็ว อาทิตย์ละครั้ง หรือนานๆ ครั้ง) โดยมินิมาราธอนจะวิ่งในระยะทาง 10 กม. จะใช้เวลามากกว่า 60 นาที
เมื่อน้ามาประกอบกับข้อมูลจากเว็บไซต์(1) พบว่าการวิ่งมินิมาราธอนจะถูกจัดไปอยู่ในกลุ่ม Prolonged/intense upto 4 hours exercise มีการแนะนำว่าควรลดขนาดอินซูลินลง 30 – 50% ของขนาดเดิมที่ผู้ป่วยได้รับ รวมไปถึงอาจจะต้องกินคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะน้้าตาลในเลือดต่ำ ดังนั้นสิ่งที่ควรแนะนำกับผู้ป่วยรายนี้คือ กรณีวิ่งมินิมาราธอนควรลดขนาดยาลง 30 – 50% ของขนาดยาเดิม (Novomix 7-10 Units เช้า, 5-7 Units เย็น) แต่กรณีกินอาหารมื้อเล็ก ควรปรับขนาดยาลงเพียง 25% และระหว่างวิ่งควรจิบน้้าหวาน จากนั้นเมื่อวิ่งเสร็จควรกินอาหารเพื่อป้องกันการเกิดภาวะน้้าตาลในเลือดต่้า
เอกสารอ้างอิง :

  1. มงคล คธาทอง. นิตยสาร Running. ประเภทและระดับของนักวิ่ง
  2. David Kinshuck [Online]. Insulin dose adjustment for physical exercise. [cited 2017 Aug 28]; Available from: URL:http://www.diabeticretinopathy.org.uk/prevention/insulindoseexercise.htm

หัวข้อสืบค้น (keywords) : Adjusted dose, Exercise, Diabetes, Insulin